اخذ اینماد و درگاه بانکی

اخذ اینماد و درگاه بانکی


ایجاد پرونده در سامانه نماد اعتماد

بررسی و مشاوره جهت ارسال مدارک لازم

اعمال تغییرات مورد نیاز در سایت جهت تایید فنی

پرداخت هزینه های اینماد جهت احراز هویت

اخذ تاییدیه موبایل، تلفن و آدرس

مشاوره تبدیل نماد به دو ستاره

ایجاد پرونده در سامانه درگاه مورد نظر مشتری

ارسال مدارک و دریافت درگاه

نصب لوگو های تایید در وب سایت