هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران (اقتصادی)

به صرفه ترین گزینه برای وب سایت های نوپا با بازدید کم

پلن شماره یک | 50 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره دو | 100 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره سه | 150 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره چهار | 200 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره پنج | 250 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره شش | 300 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره هفت | 500 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره هشت | 750 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره نه | 1/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره ده | 1/500 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره یازده | 2/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره دوازده | 3/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره سیزده | 5/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره چهارده | 8/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3

پلن شماره پانزده | 10/000 مگابایت


پهنای باند نامحدود

SSL رایگان

بکاپ گیری روزانه و هفتگی

تغییر ورژن php از 5.3 تا 7.3